QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=93

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Wybrane aspekty prawne wolontariatu pracowniczego
autor / autorzy
Piotr Komosa, Dorota Dorska
wydawca wydanie
Warszawa 2008

Wolontariat pracowniczy nie jest działaniem uregulowanym wprost przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa. Ogólne regulacje prawne dotyczące wolontariatu, jako takiego, czyli ochotniczej i nieodpłatnej działalności wolontariuszy, zostały wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przywołane przepisy nie normują natomiast szczegółowo kwestii związanych z konkretną, nową formą wolontariatu, jaką jest wolontariat pracowniczy. Zrozumiałą konsekwencją takiego stanu rzeczy, jest brak stosownego orzecznictwa sądowego oraz wiążących stanowisk organów administracji w przedmiocie zdarzeń związanych z wolontariatem pracowniczym. Powyższe okoliczności utrudniają przedsiębiorcom realizację programów wolontariatu pracowniczego, a w skrajnych przypadkach zniechęcają przedsiębiorców do podejmowania działań zmierzających do inicjowania lub wspierania wolontariatu pracowniczego. Publikacja niniejsza nie jest natomiast komentarzem prawnym do przywołanej wyżej Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ma bowiem za zadanie wyłącznie analizę wybranych zagadnień wolontariatu pracowniczego, przez weryfikację, znanych autorom, dotychczasowych praktyk przedsiębiorców, omówienie istniejących już rozwiązań oraz propozycję autorskich modeli formalno — prawnych i organizacyjnych, które w zamiarze autorów będą pomocne w propagowaniu wolontariatu pracowniczego wśród przedsiębiorców w Polsce.

Autorzy, adresując niniejszą publikację przede wszystkim do zainteresowanych rozwiązaniami wolontariatu pracowniczego przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i społecznych, przyjęli częściowo bezpośrednią formę językową i tym samym, w zamyśle autorów, łatwiej zrozumiałą dla jej czytelników. Oddawana do rąk czytelnika publikacja została sporządzona, między innymi w oparciu o informacje uzyskane od osób, które z sukcesem organizują programy wolontariatu pracowniczego u działających w Polsce przedsiębiorców.

Poleć