QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=82

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Wolontariat - aspekty prawne
Broszura Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
autor / autorzy
wydawca wydanie
Warszawa 2011

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie regulacji prawnych dotyczących wolontariatu w Polsce.

W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały wprowadzone regulacje określające status prawny wolontariuszy, dotyczące zarówno organizacyjnych, jak i formalnych aspektów ich działania. Ustawa określa również warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z takich świadczeń.

Oprócz tego, przepisy szczególne dotyczące specyficznych form wolontariatu znajdują się także w innych ustawach. Na przykład zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez wolontariuszy zostały uregulowane w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Wolontariusze mogą uczestniczyć w działalności ZOZów (także niepublicznych i nieprowadzonych przez organizacje pozarządowe) o ile spełniają wymogi dotyczące wykonywania zawodów medycznych określone w odrębnych przepisach. Natomiast, w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo wychowawczej można realizować przy wsparciu wolontariuszy. Wolontariusz może uzupełniać działalność takiej placówki przez rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem oraz wsparcie pracy wychowawcy przez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.

Poleć