QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=759

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Miejski model aktywności społecznej seniorów
autor / autorzy
Agnieszka Buczyńska, Paweł Buczyński
wydawca wydanie
Gdańsk 2013

Opracowana publikacja jest efektem przeprowadzonego projektu, który miał na celu wypracowanie modelowych zasad współpracy i metod pobudzania do aktywności prospołecznej osób w wieku 60 lat i więcej. W założonej metodologii opracowano dwie koncepcje aktywizacji seniorów.

Pierwszą metodą było angażowanie seniorów w aktywność wolontariacką. Senior wolontariusz to osoba, która działa na rzecz organizacji pozarządowych (ngo) lub instytucji publicznych w sposób świadomy, bezpłatny i dobrowolny, a jego działania reguluje Ustawa o działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Działanie wolontariackie to działanie o cechach formalnych, regulowane przez ustawę, która zakłada m.in. obowiązek zawierania porozumień wolontariackich czy ubezpieczenie wolontariuszy od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Działanie wolontariackie może być zbliżone do tych, które są nieformalne tj. jak tworzenie oddolnych inicjatyw i organizacja wydarzeń, ale by stały się one wolontariatem, muszą być świadczone zgodnie z zapisami ustawy.

Poleć